O nas

O nas

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” oferuje wszechstronną pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z powodu choroby alkoholowej i innych uzależnień, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, przemocy domowej i sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie i prowadzenie zarówno form instytucjonalnych dla osób potrzebujących jak równie organizacji wsparcia w miejscu zamieszkania.

Główne cele stowarzyszenia:

 • tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia,
 • tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 • tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych,
 • tworzenie i prowadzenie stołówek i jadłodajni,
 • tworzenie i prowadzenie miejsc noclegowych dla osób potrzebujących schronienia,
 • tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb osobom potrzebującym, niepełnosprawnym,
  w podeszłym wieku,
 • wspieranie zadań statutowych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury, sportu, edukacji i rekreacji oraz polepszania warunków socjalno – bytowych,
 • organizowanie dla podopiecznych – osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku wypoczynku i czasu wolnego,
 • tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności,
 • wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego,
 • wspieranie organizacyjne osób fizycznych i instytucji, które podejmują takie działania, w szczególności DPS „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”.