O nas

O nas

Cele stowarzyszenia

  • Wszechstronna pomoc osobom I rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z powodu choroby alkoholowej I innych uzależnień, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, przemocy domowej I sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie I prowadzenie zarówno form instytucjonalnych dla osób potrzebujących jak równie organizacji wsparcia w miejscu zamieszkania.
  • Tworzenie I prowadzenie domów pomocy społecznej
  • Tworzenie I prowadzenie ośrodków wsparcia.
  • Tworzenie I prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
  • Tworzenie I prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej.
  • Tworzenie I prowadzenie mieszkań chronionych.
  • Tworzenie I prowadzenie stołówek I jadłodajni.
  • Tworzenie I prowadzenie miejsc noclegowych dla osób potrzebujących schronienia.
  • Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb osobom potrzebującym, niepełnosprawnym,
    w podeszłym wieku.
  • Wspieranie zadań statutowych domów pomocy społecznej I ośrodków wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej I społecznej, dostępu do kultury, sportu, edukacji I rekreacji oraz polepszania warunków socjalno – bytowych.
  • Organizowanie dla podopiecznych – osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku wypoczynku
    I czasu wolnego.
  • Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności.
  • Wspieranie ludzi w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych.
  • Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego
    I umiejętności starszych osób dla dobra społecznego.
  • Wspieranie organizacyjne osób fizycznych I instytucji, które podejmują takie działania,
     w szczególności dom pomocy społecznej dom kombatanta I pioniera ziemi szczecińskiej.

Jednostki prowadzone przez Stowarzyszenie:

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami opiekuńczymi
Ul. Stanisława Hryniewieckiego 9
70-606 Szczecin
Tel. 91 462 41 04, 605070201
Kierownik: Witold Nowak

Nadodrzański Dom Seniora
Stara Rudnica 12
74-520 Cedynia
Tel. 91 414 40 10, 608427151
Dyrektor: Agnieszka Nowacka

Dzienny Dom Senior Plus
ul. Janusza Korczaka 17
72-010 Police
Tel. +48 91 486 59 81, +48 504 019 976
Kierownik: Małgorzata Kruszyńska – Kryszak

Podgrodzki Dom Seniora
ul. Podgrodzie
72-022 Nowe Warpno
Tel. +48 733 755 155, +48 504 019 976
Dyrektor: Małgorzata Kruszyńska – Kryszak