Aktualności

„Podgrodzie – przystań samodzielności” – ogłoszenie o naborze uczestników.

24-08-2021

 • Twoi bliscy wymagającą pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, wiek lub posiadaną niepełnosprawność?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia Mieszkań Wspomaganych w ramach projektu „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie!


Co oferujemy i jakie warunki zapewniamy?

12 miejsc całodobowej opieki dla osób niesamodzielnych w nowo wyremontowanych dwóch domkach (mieszkania wspomagane wspierane pobytu stałego) w malowniczym zakątku Zalewu Szczecińskiego.

W ramach prowadzonej działalności w okresie od września 2021 r. do końca grudnia 2022 r. Mieszkania Wspomagane będą świadczyły m.in. następujące usługi:

 • całodobowy i nieodpłatny pobyt w mieszkaniu wspomaganym – typu wspieranego
 • pełne wyżywienie
 • całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu świadczącego usługi opiekuńcze
 • dostęp do usług pielęgniarskich
 • poradnictwo specjalistyczne, m.in. psychologiczne
 • opieka pracownika socjalnego w celu wzmacniania lub odzyskiwania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
 • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo
 • dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz w miarę możliwości samodzielności życiowej.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Wsparcie jest skierowane do osób zamieszkujących teren powiatu Polickiego:

– zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – zgodnie ze skalą Barthel.

Kontakt:

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” pod numerem telefonu 608-666-522 lub 887-766-038 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Poniżej zamieszczono Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane podczas naboru:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu,
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
 • Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku.

Dodatkowe informacje:

 • Realizator projektu – Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.
 • Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności”.
 • Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-K007/19-00 zawartej pomiędzy SZCZECIŃSKIM STOWARZYSZENIEM ZŁOTY WIEK a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K007/19.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi: