Aktualności

Podgrodzie – przystań samodzielności

25-01-2020

Informacje o projekcie

Tytuł projektu:

„Podgrodzie – przystań samodzielności”, nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K007/19.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. (24 miesiące).

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt obejmuje wszystkie gminy powiatu polickiego (woj. zachodniopomorskie), skierowany do jej mieszkańców (miejsce zamieszkania według Kodeksu Cywilnego) spełniających kryteria naboru RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/18 i zgodnych ze SOOP RPO WZ 2014 – 2020.

Są to osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 50% grupy docelowej stanowią osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej, niż jednej przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 (współwystępowanie różnych przesłanek).

Osoby niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Są to osoby starsze często pozbawione wsparcia rodziny z ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, koniecznością zapewnienia opieki i czuwania nad ich bezpieczeństwem. Są wśród nich osoby starsze, zależne, wymajające opieki, które ze względu na pogarszający się stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą pozostawać w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Cel projektu:
Projekt „Podgrodzie – przystań samodzielności”, to inicjatywa realizowana na terenie powiatu polickiego  w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 (24 miesiące), której celem głównym jest rozwój oraz wzrost dostępności usług społecznych w dwóch mieszkaniach wspomaganych – wspieranych stałego pobytu, wśród 12 mieszkańców/mieszkanek powiatu polickiego.

Planowane efekty projektu:

Realizacja ww. celu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

 • objęcie 12 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w tym min. 50% doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego usługami społecznymi w postaci mieszkań wspomaganych),
 • aktywizację w wymiarze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym 6 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (50% grupy docelowej),
 • utworzenie 12 miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu,
 • utworzenie 12 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
 • wsparcie 12 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Główne zadania projektu:

 • Utworzenie 12 nowych miejsc i wsparcie dla ich funkcjonowania w dwóch mieszkaniach wspomaganych dla 12 uczestników projektu.
 • Wsparcie pobytu 12 uczestników projektu w mieszkaniu wspomaganym, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie.
 • Wsparcie aktywności 12 uczestników projektu w mieszkaniu wspomaganym, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja ze społecznością lokalną.

Wartość projektu:

877 175,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

w tym:

 • 825 335,00 zł pochodzących z uzyskanego dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 51 840,00 zł w ramach wkładu własnego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”.

Harmonogram projektu (najważniejsze etapy):

 1. Adaptacja i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych:
 2. Kwartał rozpoczęcia zadania: I kwartał 2020.
 3. Kwartał zakończenia zadania: IV kwartał 2021.

W ramach zadania zaplanowano prace remontowo – adaptacyjne w dwóch wolnostojących domach (120 m2 każdy) znajdujących się w miejscowości Podgrodzie na terenie powiatu polickiego. Będą to mieszkania wspomagane wspierane pobytu stałego. Z mieszkania wspomaganego skorzysta łącznie 12 UP (po 6 UP w jednym mieszkaniu). W ramach zadania zostaną w pierwszej kolejności w I i II kwartale 2020 r. przeprowadzone prace remontowo adaptacyjne.

 • Rozwój usług asystenckich, opiekuńczych i wsparcie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 • Kwartał rozpoczęcia zadania: III kwartał 2020.
 • Kwartał zakończenia zadania: IV kwartał 2021.

Do dwóch mieszkań wspomaganych będzie rekrutowanych łącznie 12 uczestników projektu (III kwartał 2020 r.), którzy będą realizowali program wsparcia na podstawie uzgodnień zawartych w formie trójstronnego kontraktu socjalnego pomiędzy Projektodawcą, opiekunem mieszkania wspomaganego a uczestnikiem projektu
(w okresie III kwartał 2020-IV kwartał 2021).

Ponadto przewidziano usługi wspierające akt. osoby w mieszk. które dotyczą nauki, podtrzymania lub powstrzymania regresu maks. osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wyk. czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych w społeczności lokalnej.

Będą one w szczególności realizowane poprzez (katalog form możliwych do realizacji dobrany zostanie według indywidualnych potrzeb uczestnika projektu):

 • pracę socjalną (wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania osoby w społeczeństwie),
 • poradnictwo specjalistyczne (w szczególności psychologiczne),
 • trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego,
 • trening higieny,
 • trening finansowy,
 • trening zarządzania mieszkaniem,
 • trening kulinarny; trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • trening interpersonalny,
 • trening autonomii decyzji według,
 • modelu wspieranego podejmowania decyzji,
 • trening umiejętności społecznych; rozwijanie umiejętności integracji ze społ. lokalną,
 • trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.