Aktualności

OGŁOSZENIE – Koordynator usług opiekuńczych (NABÓR)

10-03-2020

W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

09-03-2020

Termin składania ofert

19-03-2020

Numer ogłoszenia

1237563

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”, ul. Stanisława Hryniewieckiego 9, 70-606 Szczecin,, w terminie do dnia 19.03.2020r., do godziny 10:00 Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”

70-606 Szczecin, ul. Stanisława Hryniewieckiego 9

„oferta na KOORDYNATORA USŁUG OPIEKUŃCZYCH”

„nie otwierać przed 19.03.2020, godz. 10:30”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kałucka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 265 228

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynatora usług opiekuńczych.

2. Kod CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

79420000-4 – usługi związane z zarządzaniem

3. Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.

4. Usługa realizowana będzie na terenie powiatu: polickiego, m. Szczecina, gryfińskiego.

5. Maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi: 2 400 godzin (średnio 100h w miesiącu x 24 miesiące realizacji usługi).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: na terenie powiatu: polickiego, m. Szczecina, gryfińskiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem wykonania usługi jest koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług opiekuńczych w ramach projektu „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” obejmujące w szczególności:

1) organizację świadczenia usług opiekuńczych uwzględniającą podmiotowość odbiorców usług, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.

2) opracowanie indywidualnego zakresu wsparcia i wymiaru godzinowego usług opiekuńczych, w tym podpisanie indywidualnego kontraktu trójstronnego w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt jest zawarty pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby będącej odbiorcą usług, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

3) Nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem usług opiekuńczych w postaci papierowej lub elektronicznej obejmujący w szczególności:

a) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych, sporządzany przez podmiot/osoby realizujące usługi opiekuńcze;

b) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – opracowywany przez osobę świadczącą usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem realizującym usługi i osobą będącą odbiorcą usług (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), gdy okres świadczenia usług przekracza 3 miesiące, zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby będącej odbiorcą usług oraz zapobieganie negatywnym skutkom ograniczeń funkcjonalnych);

c) dziennik czynności opiekuńczych – zawierający ewidencję wykonania zleconych czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

4) prowadzenie ewidencji czasu pracy opiekunek oraz nadzorowanie zadań wynikających z dzienników czynności opiekuńczych,

5) prowadzenie rozliczenia kart czasu pracy opiekunek,

6) prowadzenie stałego monitoringu usług opiekuńczych poprzez systematyczne wizyty w środowisku (w miejscu wykonywania usług opiekuńczych),

7) sporządzanie szczegółowych raportów i sprawozdań z wykonywanych usług opiekuńczych,

8) kontrola rzetelności i ciągłości realizacji usług opiekuńczych oraz reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji usług,

9) informacja o warunkach pracy- praca biurowa na miejscu wyznaczonym przez

Zamawiającego oraz w środowisku zamieszkania klienta (powiat policki,

m. Szczecin, powiat gryfiński). Świadczenie usługi wymaga częstego

przemieszczania w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Umowa zostanie zawarta z Partnerem projektu Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” z siedzibą w Szczecinie ul. Hryniewieckiego 9.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynatora usług opiekuńczych.

2. Kod CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

79420000-4 – usługi związane z zarządzaniem

3. Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.

4. Usługa realizowana będzie na terenie powiatu: polickiego, m. Szczecina, gryfińskiego.

5. Maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi: 2 400 godzin

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79420000-4 usługi związane z zarządzaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2020r. do 30.06.2022r.

Załączniki

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy dane osobowe

Wzór umowy

Wykaz osób

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia (kwalifikacje do wykonywania jednego z poniższych zawodów: pracownika socjalnego, psychologa pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu usługami opiekuńczymi. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w postępowaniu (załącznik nr 4 do zaproszenia) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawców.

6. Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi w ramach niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki zmiany umowy

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;

2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

3) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w zaproszeniu o doświadczeniu nie mniejszym niż osoba zastępowana.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4 za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się dokonanie zmian nieistotnych przedmiotu umowy.

6. Za zmiany nieistotne należy rozumieć takie zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpływałaby ani na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów, określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawców,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 część I do Instrukcji dla wykonawców,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do zaproszenia.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

oraz w sytuacji jeżeli dotyczy:

1) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 6 ppkt 2 zaproszenia jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zaproszenia oraz w Rozdziale III pkt 2.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

3) oświadczenie, wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 część II do zaproszenia wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 100%

2. Sposób wyliczenia punktacji:

1) Kryterium cenowe:

a) Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za świadczenie usługi wykazana na podstawie złożonego przez wykonawcę formularza oferty (załącznik nr 1 zaproszenia).

b) Punkty za cenę będą obliczone wg następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ————————————— x 100

Cena oferty badanej

c) Maksymalna ilość punktów: 100

d) Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

e) Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium cena przemnoży kwotę brutto za jedną godzinę realizacji usługi wskazaną przez wykonawcę na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) przez maksymalną liczbę godzin świadczenia usługi określoną w niniejszym zaproszeniu. Tak otrzymana kwota będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego.

3. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty

za najkorzystniejszą.

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający może poprawić w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty).

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert określonym(ych) w zaproszeniu.

7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

5) wykonawca nie spełnia, lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,

6) wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania lub nie złoży oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

8. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli zawiera rażąco niską cenę tj. jest niższa od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej złożonych ofert o więcej, niż 30 %.

9. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w następujących okolicznościach:

1) nie złożono żadnej oferty, lub złożone oferty obarczone są wadą,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć ,

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który:

1) jest z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

3) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

4) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

z powodów, o których mowa w pkt 2, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

DRUKI DO POBRANIA – ZAŁĄCZNIKI NA STRONIE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237563