Aktualności

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane „prace remontowo-adaptacyjne w mieszkaniach wspomaganych” – zapraszamy do składania ofert

07-08-2020

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6
„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.

Załączniki:

Treść ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257693
Wyniki: „Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, iż cena oferty przewyższa kwotę. którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”