Aktualności

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane „prace remontowo-adaptacyjne w mieszkaniach wspomaganych” – zapraszamy do składania ofert

27-10-2020

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6
„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.

Załączniki:

Przedmiar robót budowlany, przedmiar robót sanitarny oraz przedmiar robót elektryczny, wraz z projektami budowlanymi, są możliwe do pobrania pod adresem Treści Ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13923

Wyniki postępowania:
Wyniki postępowania są możliwe do wzglądu pod poniższym adresem internetowym:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13923?sekcja=oferty