Aktualności

Dostawa wyposażenia dwóch mieszkań wspomaganych w częściach – zaproszenie do składania ofert.

04-12-2020

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia dwóch mieszkań wspomaganych, realizowanych w ramach projektu pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6
„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.

Załączniki:

Ogłoszenie dostępne również pod adresem Bazy Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20494

ROZSTRZYGNIĘCIE: