Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia do Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

10-12-2020

W związku z projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7. 6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”, przedstawiamy dokument dotyczący dostawy i montażu wskazanych poniżej elementów wyposażenia dla Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach
przy ul. Janusza Korczaka 17.