Aktualności

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek – zaproszenie do składania ofert.

06-04-2021

Zapraszamy do składania ofert na dostawy pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek”, realizowanych w ramach projektu pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6
„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

oraz

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7. 6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17
pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”

Załączniki:

Ogłoszenie dostępne również pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41525

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Dla części: II – Artykuły spożywcze, III – Pieczywo i wyroby cukiernicze, V – Warzywa, VI – Owoce, VII – Artykuły mrożone, postępowanie zostało unieważnione na podstawie ust. 9 pkt. 1) rozdziału X – Wybór oferty najkorzystniejszej zaproszenia, ze względu na to, iż nie złożono żadnej oferty.

Dla części I- mięso i wyroby wędliniarskie , IV -mleko ,nabiał oraz jaja i  VIII- ryby i przetwory rybne, postępowanie zostało unieważnione na podstawie ust. 9 pkt. 2) rozdziału X – Wybór oferty najkorzystniejszej zaproszenia, ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie unieważniono.