Aktualności

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek – zaproszenie do składania ofert.

22-04-2021

Zapraszamy do składania ofert na dostawy pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek”, realizowanych w ramach projektu pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.6
„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
oraz
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7. 6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17
pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”

Załączniki:

Ogłoszenie dostępne również pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44102

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Rozstrzygnięcie dostępne także pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44102