Aktualności

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

18-08-2021

 • Twoi bliscy wymagającą pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, wiek lub posiadaną niepełnosprawność?
 • Nie masz środków finansowych i odpowiedniego dochodu na samodzielne wykupienie usług opiekuńczych dla Ciebie lub Twoich najbliższych?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia Dziennego Domu Pomocy w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach!


Co oferujemy i jakie warunki zapewniamy?

30 miejsc dziennej opieki dla osób niesamodzielnych w nowo wyremontowanym Regionalnym Centrum mieszczącym się w Policach przy ulicy Janusza Korczaka 17.

W ramach prowadzonej działalności w okresie od września 2021 r. do końca grudnia 2022 r. Dzienny Dom Pomocy  będzie świadczył m.in. następujące usługi:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • co najmniej dwa posiłki dziennie;
 • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych,
 • plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
 • dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz w miarę możliwości samodzielności życiowej.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Wsparcie jest skierowane do osób zamieszkujących teren jednego z następujących powiatów: Polickiego, Gryfińskiego, Stargardzkiego lub miasta Szczecina.

– zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

– niesamodzielnych (w tym także osoby z niepełnosprawnością), których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – zgodnie ze skalą Barthel).

Kontakt:

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” pod numerem telefonu 504 019 976 lub 500 892 960.

Poniżej zamieszczono Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane podczas naboru:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie o dochodach,
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu,
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
 • Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku,
 • Kontrakt trójstronny.

Dodatkowe informacje:

 • Partnerstwo realizujące projekt:

– Lider Projektu: Powiat Policki,

– Partner Projektu: Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

 • Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych  w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
 • Całkowita wartość projektu wynosi: 5 231 259,15 zł, w tym: dofinansowanie z EFS wynosi 4 867 709,15 zł, wkład własny wniesiony przez Lidera Projektu: 363 550,00 zł.