Aktualności

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy pożarowej – zapraszamy do składania ofert.

09-04-2020

dla potrzeb projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn.: „Podgrodzie – przystań samodzielności”.